13 Apr 2008

Stratford-upon-Avon

 101_0192 100_0014

100_0057P3300057

101_0167

101_0145

101_0176

Stratford 1

Stratford